جستجوی نام مشاور

در این قسمت کاربر می تواند مشاور مورد نظر خود را پس از ورود نام  و یا بخشی از نام یک مشاور، در بانک جستجو کند.

برای این منظور می توانید نام مشاور مورد نظر را در بخش "نام مشاور" وارد نمایید. و سپس بر روی گزینه ی جستجو کلیک کنید

محدود کردن تخصص

محدود کردن موقعیت جغرافیایی

به منظور محدود کردن جستجوی خود در محدوده های تخصص و جغرافیا نیز می بایست به شیوه زیر عمل کرد:

محدود کردن تخصص

محدود کردن موقعیت جغرافیایی

  • در ایجاد محدودیت برای جستجوی مشاورین در شرایط جغرافیایی نیز همانند تخصصها عمل می کنیم. با این تفاوت که برای این منظور، می بایست بر روی  گزینه ی "محدود کردن موقعیت جغرافیایی" کلیک کرده، پس از انتخاب استانها و یا شهرستانهای مورد نظر، گزینه ی  "بستن پنجره" را انتخاب کنید. در این شرایط نیز می توان با کلیک بر روی تصویر "ضربدر"، گزینه های از قبل انتخاب شده را از اعمال در نتیجه حذف کرد.
  • بازگشت