تخصص

در این قسمت همانند گزینه ی جستجوی مشاور  در بخش "محدود کردن تخصص"، درختی نمایش داده می شود که با کلیک بر روی  هر یک از زیر شاخه ها و انتخاب آن ،  مشاورین صاحب آن تخصص را نمایش می دهد.

نمایش مشاورین پس از انتخاب

بازگشت