تغییر رمز عبور

         کاربران باید بعد از اولین مراجعه به سایت رمز عبور خود را تغییر دهند. و نیز هنگامی که احساس می کنند کسی به رمز عبور آنها دست یافته است باید فورا اقدام به تغییر رمز عبور خود کنند.

تکمیل فرم

اعمال تغییرات

رمز عبور تغيير نمي كند !

تکمیل فرم

برای اطمینان از اینکه رمز عبور را فقط صاحب دفتر تغییر می دهد، در هنگام تغییر آن رمز عبور جاری کاربر را نیز از او می خواهد این امر باعث می شود که فقط صاحب دفتر و کسی که رمز عبور جاری سیستم را می داند بتواند رمز عبور را تغییر دهد.

تذکر: رمز عبور باید حداقل 6 کاراکتر باشد. کاراکتر های مجاز در رمز عبور حروف انگلیسی و اعداد هستند.

تذکر: سیستم به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است.

رمز عبور جاری

در این قسمت، رمز کنونی را وارد کنید.

رمز عبور

در اینجا، رمزی که مایل هستید، را وارد کنید.

تکرار رمز عبور

در این قسمت، باید رمز عبور را عیناً تکرار کنید.

اعمال تغییرات

پس از تکمیل فرم، گزینه "ثبت" را انتخاب کنید تا اطلاعات، ذخیره شوند.

رمز عبور تغيير نمي كند !

در اینصورت یکی از حالات زیر، رخ داده است:

بازگشت